Ar-Ge hibeleri Projelerine 5.000.000 ₺ hibe

tubitak arge

hibeleri

hibeleri

Arge hibeleri

Programın Amacı ve Gerekçesi :
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

Başvuru Şartları

Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Arge Tanımı

Araştırma ve Geliştirme (Arge hibeleri): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleridir.

Destek Kapsamı

Program kapsamında Kurul kararı ile işletmeye yatırım projesi süresince makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, kira desteği; yatırım projesi sonrasında ise işletme giderleri desteği verilir.

a)Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b)Personel gideri desteği
c)Eğitim ve danışmanlık desteği
d)Kira desteği
e)Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,
f)Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri,
g)Yazılım giderleri,
h)Üretim hattı tasarım giderleri

Destek Oranları

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli olarak destek sağlanır.

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

Yatırım projesi konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi veya TUR Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi olması durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Arge hibeleri

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir