TUR teknolojik Ürün deneyim belgesi

Tür Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

TUR teknolojik Ürün deneyim belgesi

TUR teknolojik Urun deneyim belgesi; 

TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlara,
yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir.

TÜR Belgesi ihalelerde iş bitirme belgesi yerine geçmektedir.

TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihi itibarıyla 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.

Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetler için yapılan başvurular, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Bakanlıkça belirlenen hususlar çerçevesinde incelenir. İncelemeler sonucunda oluşturulan Değerlendirme Raporları en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde TÜBİTAK tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir.

TUR teknolojik Ürün deneyim belgesi başvuru şartları

 • Türk Patent Ofisinden alınmış patent sonucu eko sistme dahil olmuş bir ürün olmak zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kamu Desteğiyle Geliştirilen Ürün İçin Başvuru Belgeleri
  a) Taahhüt / Kabul Beyanı ve Başvuru Formu
  b) Projenin başarı ile tamamlandığını gösterir belge
  c) Yerli malı belgesi (teknolojik ürünün hizmet olması durumunda istenmez)
 • Özkaynaklarla Geliştirilen Ürün İçin Başvuru Belgeleri
  a) Taahhüt / Kabul Beyanı ve Başvuru Formu
  b) Proje Ürün ve Proje Bilgilerini İçeren Form
  c) Yerli malı belgesi (teknolojik ürünün hizmet olması durumunda istenmez)
 • Teknoloji Merkezi işletmelerinde,
  ʇ Ar-Ge Merkezlerinde,
  ʇ Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,
  ʇ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen
  projeler sonucunda,
  ʇ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri sonucunda,
  ʇ Teknogirişim Sermayesi Destekleri ile veya
  ʇ Özkaynaklarla geliştirilen;
  Ar-Ge ve Yenilik Projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için verilir.

 

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir