arge merkezi teşvikleri

arge merkezi teşvikleri

arge merkezi tesvikleri nelerdir?

Gelir Vergisi :
– 5746 sayılı Kanunda belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;
– Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı ve diğerleri için %80’i
– verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.
Bu madde ile birlikte, gelir vergisi istisnası sistemi, 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisi stopaj teşviki şeklinde uygulanacaktır.

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen ArGe, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz.

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.

– 11/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Ar-Ge merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan Ar-Ge personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

– Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen faaliyetlerle sınırlı olmak üzere, Ar-Ge merkezi dışında geçirilecek sürelerin projelerle doğrudan ilgili olduğu ile Ar-Ge merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun tevsiki ve sorumluluğu, Ar-Ge merkezi yönetimine aittir.

 

Benzer hibe ve teşvikler

arge merkezi başvuru şartları

arge merkezi başvuru şartları

arge merkezi başvuru şartları nelerdir?

Ar-Ge Merkezi nedir ?

ar ge merkezi basvuru : 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Ar-Ge merkezi personeli nitelikleri :
Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,
Destek Personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, şeklinde olacaktır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi alabilmek için temel koşulları nelerdir? 

 Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
 İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
 Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

Ar-Ge Merkezi Belgesi başvuru aşamasında ve faaliyet değerlendirme aşamasında konusunda uzman 2 üye akademisyen, 1 üye sektör temsilcisi, 1 üye Maliye Bakanlığı temsilcisi ve 1 üye Genel Müdür (veya yardımcısı)’den oluşan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu oluşturulur ve komisyonun belirlediği akademisyen hakemler denetim görevini yerine getirir. Komisyon üyelerinin kararı doğrultusunda Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine/devam etmesine karar verilir.

Arge Merkezlerine Sağlanan Teşvikler :

1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 30 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
3. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
4. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

Hiç yazı bulunamadı.

Benzer hibe ve teşvikler

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi başvuru

Ar-Ge Merkezinin temel stratejileri arasında mevcut araştırma disiplinlerini sınır olarak kabul etmeden, ileri teknolojilere zemin oluşturacak öncül araştırmalar gerçekleştirme fikri yer almaktadır. Firma bu kapsamda yenilikçi proje fikirlerini yüksek nitelikli ürünlere dönüştürebilmek için Üniversite-Sanayi işbirliklerine önem vermektedir. Bu maksatla belirlenen;
Ar-Ge projelerinde farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler ile işbirlikleri gerçekleştirmek,
•Her ay farklı bir akademisyeni çalışma alanı ile ilgili güncel bilgileri aktarmak üzere firma içi akademik eğitime davet etmek,
•Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gibi uygulamaları yoluyla akademisyenlerden ve bu
ofislerin bünyesinde yer alan Ar-Ge firmalarından hizmet alımı gerçekleştirmek,
•Üniversitelerde düzenlenen çalıştay, seminer, kariyer günleri gibi aktivitelere destek olmak, katılım gerçekleştirmek, firmayı ve projelerini tanıtmak,
• Araştırmacı personelin akademik eğitimlerini ve araştırma performanslarını destekleyecek teşvik mekanizmasının sürekliliğini sağlamak gibi
yöntemler firma süreçleri ile bütünleşmiştir.

Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Stratejisinin her bir maddesini destekleyecek ve uygulanmasını garanti altına alacak şekilde kurgulanmıştır. İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Stratejisi üç yıllık olarak oluşmakta ve her bir strateji için hedefler, yıllık olarak belirlenerek yılbaşında tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Hedef değerlere uyum, üç aylık dönemlerle takip edilmekte ve yılsonunda her hedef için başarı oranı ölçümlenerek, iyileştirici aksiyonlar alınmakta ve bir sonraki yıla ait yeni hedefler belirlenmektedir.
Yürürlükte olan strateji;
•Global pazarda yer bulan, rekabetçi ve yenilikçi teknoloji çözümleri üretmek,
•Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek, Ar-Ge ve yenilik kaynaklı ekonomik kazanımları artırmak,
•Çalışanların araştırma yetkinliklerini artırarak ve Ar-Ge yaklaşımını içselleştirmelerini sağlamak,
•Şirket performansını süreç, ürün ve çalışan bazında ölçerek sürekli iyileştirmek,
•Üniversite işbirliklerini derinleştirerek, mevcut araştırma disiplinlerini sınır olarak kabul etmeden, ileri teknolojilere zemin oluşturacak öncül
araştırmalar gerçekleştirmek,
•Öncül araştırmalar ile uluslararası üne sahip yurt dışındaki Türk ve uluslararası bilim insanları ile araştırmalar gerçekleştirmek,
•Bilginin yayılımını ve ticarileşmesini artırmak amacıyla, sektörler ve disiplinler arası bilginin yayılımını destekleyecek şekilde çok paydaşlı Ar-Ge
projelerini artırmaktan oluşmaktadır.

1. Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini desteklemek
2. Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, Nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak, Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak
3. Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak
4. Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek; teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek
5. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak
6. Ar- Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek

Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmüştür

Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırılması amaçlanmıştır.

Ar-Ge Merkezlerinin dışardan aldıkları hizmetler ile ilgili teşvikler :

 

Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından
karşılanmaktadır.

Referanslarımız :

Kobi Destek Merkezi danışmanlığı ile Ar-Ge Merkezi belgesi alan firmalar

    

 

Aar-Ge Merkezi olmanız halinde alabileceğiniz olası teşvikleri hesaplamak için aşağıdaki formu doldurunuz

Benzer hibe ve teşvikler

işkur teşvikleri

 

işkur teşvikleri

işkur teşvikleri

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan işkur teşvikleri :

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler
işkur teşvikleri; İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
– Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile

işkur teşvikleri; SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa işkur teşvikleri, 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda;

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi işkur tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere işkur ’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı işkur teşvikleri :

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisseleri işkur teşvikleri kapsamındadır. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay, hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay, işkur teşvikleri :
– Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,
– 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay
SGK işveren primini biz ödüyoruz!

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;
İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması,
İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

işkur teşvikleri

Benzer hibe ve teşvikler

yurtdışı fuar teşvikleri

 yurtdışı fuar teşvikleri 

yurtdışı fuar teşvikleri

 

yurtdışı fuar teşvikleri; Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesinde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip bahsi geçen kuruluşlar tarafından Ekonomi Bakanlığına yurtdışı fuar teşvikleri için başvuru yapılır.

Yurtdışı fuar teşvikleri başvuru :

Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

Fuar katılımcısının destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den ilk ülkeye gidiş tarihinin, fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç 5 (beş) gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

yurtdışı fuar teşvikleri

İşbirliği kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşların teklifi üzerine veya re’sen Genel Müdürlükçe uygun görülen fuarlar, “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesine dahil edilir veya uygun görülmeyen fuarlar listeden çıkartılır. Anılan liste, ekonomi bakanlığı internet sitesinde ilan edilir.

yurtdışı fuar teşvikleri danışmanlık başvuru

Benzer hibe ve teşvikler