Ticaret bakanlığı yatırım teşvik belgesi başvuru etuys sistemi

  belgesi başvuru sistemi belgesi başvuru etuys sistemi 

etuys

T.C. Ticaret Bakanlığı Yatırım Belgesi Başvuruları Etuys Sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır. T.C. Ticaret Bakaanlığı Yatırım sistemi üzerinen başvuru yapmak için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak T.C. Ticaret Bakanlığı internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).
ç) T.C. Ticaret Bakanlığı internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, ETUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.

Yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS’ta tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından ETUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Baaşvuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir